Згода з умовами договору

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

З вивчення іноземної мови в навчальному центрі STUDY HALL

« »____________ 2020 р.            м. Київ

Фізична особа-підприємець Єльник Олена Валеріївна, іменована надалі Виконавець, з однієї сторони, та ____________________________________________________________________________ (ПІБ), Іменований(на) надалі Клієнт, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

За цим договором Виконавець надає Клієнту навчальні послуги з вивчення __________________ мови, а Клієнт сплачує Виконавцю обумовлену винагороду.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Навчальні послуги з вивчення іноземної мови надаються Клієнту або визначеній ним особі індивідуально у форматі один викладач і один учень або у групі у форматі один викладач та декілька учнів.

2.2. У розділі «Особливі положення» цього Договору зазначаються формат навчання, кількість занять у навчальному курсі, кількість хвилин у одному занятті, період та періодичність або дати проведення занять.

2.3. Навчання проводиться за місцем знаходження навчального центру Study Hall за адресою м.Київ, вул. Луценко 8а (ЖК Британський квартал»), дистанційно або у змішаному форматі (дистанційно та у  аудиторіях).

2.4. Виконавець на власний розсуд визначає програму і методику навчання, підбирає викладачів та навчальні матеріали.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

3.1. Винагорода Виконавця за надання навчальних послуг складає ___________ гривень за курс, визначений цим Договором.

3.2.Клієнт сплачує винагороду Виконавцю наперед (до початку занять) безготівковим переказом на банківський рахунок або готівкою. Якщо у законодавстві відбудуться зміни, які унеможливлять або значно ускладнять для Виконавця прийняття платежів готівкою, розрахунки проводитимуться у безготівковій формі.

4. СКАСУВАННЯ ЗАНЯТЬ

4.1. Заняття, які припадають на святкові дні, можуть проводитись або переноситись на іншу дату після одноголосного рішення групи та викладача.

4.2. У разі групового формату навчання, заняття може бути перенесене у разі, якщо усі учні групи попередили Виконавця про неможливість проведення заняття не менше як за 24 години до часу запланованого проведення заняття, або якщо викладач не зміг відвідати заняття і при цьому Виконавець не зміг знайти викладачеві заміну, або якщо скасуванню заняття перешкодила якась подія, що перебуває поза волею сторін (наприклад, відсутність електричної енергії). У цьому разі плата за таке скасоване заняття не здійснюється, а заняття проводиться або у дату наступного планового заняття, або у іншу погоджену сторонами дату.

4.3. У разі індивідуального формату навчання, заняття може бути скасоване або Клієнтом не менше як за 24 години до часу запланованого проведення заняття, або Виконавцем , якщо викладач не може відвідати заняття і при цьому Виконавець не зміг знайти викладачеві заміну – у таких випадках плата за скасоване заняття не здійснюється, а заняття проводиться або у дату наступного планового заняття , або у іншу погоджену сторонами дату. Якщо клієнт не відвідав індивідуальне заняття або попередив про його скасування меш як за 24 години до запланованого часу його проведення, кошти за таке заняття Клієнту не повертаються. Клієнт вправі скасувати наперед не більше як 30% від загальної кількості занять , а у разі скасування більшої кількості занять, плата за них не повертається.

4.4. Якщо Клієнт відмовиться від відвідування або з будь-яких причин не буде відвідувати усі чи декілька групових занять, сплачена ним сума за пропущені заняття не повертається.

4.5. У разі індивідуального формату навчання, Клієнт може відмовитися від продовження занять, попередивши Виконавця про свій намір не продовжувати індивідуальні заняття не менш як за 3 дні до наступного заняття. В такому разі на вимогу Клієнта Виконавець повертає сплачені Клієнтом наперед кошти за непроведені заняття, які заплановані через не менше як за 3 дні від повідомлення Клієнта, за винятком 10 % від сплаченої наперед суми, яка утримується Виконавцем та вважається сторонами компенсацією адміністративних витрат Виконавця. Якщо не буде досягнуто згоди про інше, кошти повертаються Виконавцем протягом 5 днів від дня повідомлення Клієнта про відмову від подальших занять шляхом безготівкового переказу на банківський рахунок Клієнта.

4.6. Виконавець вправі в односторонньому порядку припинити надання послуг Клієнту та відмовити його в доступі до приміщення навчального центру, якщо своєю поведінкою чи висловлюваннями Клієнт показуватиме свою зневагу до викладачів чи інших учнів або вчинятиме інші дії, не сумісні з навчальною метою. Сплачені наперед кошти за навчання повертаються Клієнту у такому випадку за правилами п.4.4. Договору.

4.7. Якщо у групі залишається один учень у зв’язку з тим , що інші учасники групи відмовилися продовжувати навчання та оплачувати цей курс - група розформовується. Або, якщо цей учень бажає продовжити навчання, то на вибір цього учня: а) Виконавець повертає йому кошти за оплачені ним наперед та не використані заняття; б) за наявності групи його рівня володіння мовою та за його власним бажанням, Клієнт може перейти на навчання до цієї групи; в) Клієнт може перейти на індивідуальні заняття за ставками, які діють у навчальному центрі.

5. ГАРАНТІЙНИЙ ВНЕСОК
5.1. У разі індивідуального формату навчання клієнт сплачує виконавцю гарантійний внесок у розмірі вартості одного заняття. Цей внесок зараховується в оплату останнього заняття або на вимогу клієнта повертається йому по завершенні навчання, якщо усі заняття клієнтом оплачені. 
5.2. Якщо клієнт скасовує заняття менш ніж за 24 години до його початку, або пропустить заняття без попередження, сторони погоджуються з тим, що заняття вважається таким, що відбулося і гарантійний внесок обертається в дохід виконавця. У такому разі клієнт, якщо він бажає продовжити навчання, сплачує виконавцю гарантійний внесок повторно.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Якщо не досягнуто домовленості щодо іншого, зміни та доповнення до цього Договору викладаються у формі письмового документа, який підписується сторонами.

6.2. Повідомлення Клієнта про скасування заняття або про відмову від продовження занять здійснюється електронною поштою.

6.3. Повідомлення виконавця, а також домовленості про зміну дати та часу проведення занять можуть бути здійснені усно, у тому числі телефонним зв'язком або будь яким іншим засобом зв'язку, який фіксує відправника, адресата та зміст повідомлення за допомогою таких програм як e-mail, skype, viber, whatsap тощо, якщо Клієнт надав Виконавцю свою адресу відповідного засобу зв'язку.

6.4. Клієнт зобов'язаний компенсувати Виконавцю збитки та пошкодження майна Виконавця.

6.5. Клієнт надає Виконавцеві дозвіл на обробку персональних даних Клієнта згідно чинного законодавства та відповідно до мети цього Договору.

7. ОБМЕЖЕННЯ ПІД ЧАС САНІТАРНОЇ КРИЗИ, СПРИЧИНЕНОЇ COVID-19

7.1 Усі учні віком від 10 років мають обов'язково бути у масці в приміщенні навчального центру та під час занять. Дезинфекція рук  є обов'язковою при вході до навчального центру та аудиторії.

7.2.  Температура перевіряється  при вході  на рецепції навчального центру. Якщо температура вище 37,2°С, учень повинен залишити приміщення центру.  У даному випадку задимо відвідати  лікаря та в разі потреби  пройти ПЛР-тест.
7.3. Просимо повідомляти адміністратора центру або викладача про підозру на COVID-19/ У разі позитивного ПЛР-тесту учня курси перейдуть у дистанційний формат протягом настпупних 14 днів. Лише після карантинного періоду заняття будуть поновлені в аудиторіях.
7.4. У разі, якщо учень здійснює запис у групу, де заняття відбуваютьяс в аудиторіях, він погоджується із тим, що формат проведення курсів може бути змінений на дистанційний у випадку  позитивного ПЛР-тесту одного зі слухачів курсу або викладача, або у випадку посилення карантину.  Вартість курсу залишається незмінною, кошти за курс не відшкодовуються.

8. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. За цим Договором встановлюються такі особливості:
(необхідне підкреслюється або зазначається, зайве викреслюється).


8.2. Договір вважається підписаним, якщо клієнт надає погодження електронним підтвердженням. Формат навчання : 1) індивідуальні заняття або 2) групові заняття (не більше _____ осіб в групі)

Учень : 1) Клієнт або 2)_________________________________________________(ПІБ)

Кількість занять у навчальному курсі ________________________________________________

Кількість хвилин в одному занятті ________________________________________________

Запланований період навчання ________________________________________________

Періодичність проведення занять ________________________________________________

РЕКВІЗИТИ НА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець

ФОП Єльник Олена Валеріївна

Вул. Дмитра Луценко 8а, офіс 2

№ 20680000000029298 від 7.07.2015

ІПН 2726510345

р/р 2602056208954 в філії ПАТ «Приватбанк»,

МФО 380269

ЄДРПОУ 14360570

Підпис _________________________